Dollekeslied

Ik ven ’t zô fen, dè ik ‘n Dölleke mag zèn Zo vier, vèf daoge lang, ‘ns lekker vrij kan zèn

Want in Döllekesgat daor barst de leut wir los Meej feest vur groot en klein, gedans en veul gehos

En we gaon pas dan naor bed

Wanneer de Prins wir zunne steek heej afgezet!